PLASTYKA WĘDZIDEŁKA

Wędzidełko napletka to niewielki fałd skórny, który usytuowany jest w dolnej części powierzchni żołędzia. Zadaniem wędzidełka jest łączenie żołędzia z napletkiem. Warto dodać, że jest ono niezwykle czułe na dotyk. Zbyt krótkie wędzidełko prącia może występować od razu po urodzeniu, ale także może ulec skróceniu w konsekwencji urazów i stanów zapalnych, które prowadzą do bliznowacenia, które zaburzają w ten sposób elastyczność struktury wędzidełka.

PRZYGOTOWANIE DO ZABIEGU:
Sam zabieg nie wymaga szczególnych przygotowań ze strony pacjenta. Należy wykonać niezbędne badania ambulatoryjne zalecone przez lekarza (ocena ogólnego stanu zdrowia, obecności ew. przeciwwskazań, ryzyka powikłań), w tym:
- morfologię krwi
- czas protrombinowy (PT) – w celu oceny ryzyka krwawień (śródoperacyjnych i pooperacyjnych)
- czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT), in. czas kaolinowo-kefalinowy – do wykrywania zaburzeń hemostazy (parametr oceny aktywności czynników wewnątrzpochodnej drogi aktywacji krzepnięcia)
Należy poinformować lekarza o wszelkich zażywanych lekach i preparatach również tych dostępnych bez recepty.
Okolicę poddawaną zabiegowi należy wydepilować.

PRZECIWWSKAZANIA DO ZABIEGU:
Z medycznego punktu widzenia, nie ma przeciwwskazań do wykonywania zabiegu podcinania wędzidełka napletka, a zabieg ten wykonywany jest u pacjentów w każdym wieku.

PRZEBIEG ZABIEGU:
Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym. Lekarz specjalista podcina wędzidełko napletka a następnie zszywa je w odpowiedni sposób, dzięki czemu wędzidełko wydłuża się i wzmacnia. 

ZALECENIA PO ZABIEGU:
Gojenie rany pozabiegowej trwa ok. 10 dni. W okresie rekonwalescencji wskazane jest codzienne odprowadzanie napletka i przemywanie okolicy zabiegowej wodą z mydłem. W niektórych przypadkach lekarz może zalecić krótkotrwałe, miejscowe stosowanie antybiotyku. 
Po ustąpieniu działania środka znieczulającego może się pojawić umiarkowany ból, odpowiadający takiemu jaki odczuwamy po stłuczeniu. Jeśli okaże się być silniejszy, wtedy wskazane jest przyjęcie skutecznego we własnym doświadczeniu środka przeciwbólowego z wyłączeniem pochodnych kwasu salicylowego takich jak Aspiryna, Polopiryna itp. 
Należy nosić wygodną bieliznę z naturalnych, przewiewnych materiałów i unikać długotrwałego siedzenia.
Przez okres wskazany przez lekarza (ok. 4-5 tygodni) czyli do całkowitego zagojenia rany pozabiegowej należy zachować wstrzemięźliwość seksualną.
W przypadku wystąpienia niepokojących objawów (jak rumień, obrzęk, wysięk ropny z rany) należy skonsultować się z lekarzem.

Zabieg wykonują urolodzy (na zabieg plastyki wędzidełka należy umawiać się wyłącznie telefonicznie)

Cena zabiegu plastyki wędzidełka wynosi 1 000zł

Serdecznie zapraszamy do zapisów na wizytę w Naszej Przychodni.

Уздечка крайней плоти - небольшая кожная складка,которая расположена в нижней части поверхности головки. Задача уздечки - соединить головку с крайней плотью. Стоит добавить, что он чрезвычайно чувствителен к прикосновению. Слишком короткая уздечка полового члена может возникать сразу после рождения, но также может быть сокращена, в результате травм и воспалительных процессов, которые приводят к рубцов, которые нарушают таким образом, гибкость структуры уздечки.
Противопоказания. С медицинской точки зрения нет противопоказаний к проведению операции по подрезанию уздечки крайней плоти, и эта процедура проводится пациентам всех возрастов.
Подготовка. Сообщите своему врачу о любых лекарствах
и препаратах, которые вы принимаете, и проведите необходимые анализы, в том числе: анализ крови, протромбиновое время – для оценки риска кровотечения и частичное время тромбопластина после активации – для выявления нарушений гемостаза.
Обработанную область необходимо побрить.
Проведение. Процедура проводится под местной анестезией. Врач подрезает уздечку крайней плоти, а затем сшивает ее соответствующим образом, так что уздечка удлиняется и укрепляется.
Рекомендации. Заживление раны продолжается ок. 10 дней. В этот период целесообразно ежедневно сливать крайнюю плоть и промывать область обработки водой с мылом. В некоторых случаях ваш врач может порекомендовать вам использовать антибиотик. Рекомендуется носить удобное нижнее белье из натуральных, дышащих материалов и избегать длительного сидения. На период, указанный врачом (ок. 4-5 недель), то есть до полного заживления раны необходимо поддерживать сексуальное воздержание.
При возникновении тревожных симптомов (таких как эритема, отек, гнойный выпот из раны) следует обратиться к врачу.

 

The frenulum of the foreskin is a small skin fold located at the bottom of the glans surface. The task of the frenulum is to connect the glans with the foreskin. It is worth adding that it is extremely sensitive to touch. A too short penile frenulum may appear immediately after birth, but it may also be shortened as a consequence of injuries and inflammations that lead to scarring, thus disturbing the flexibility of the frenulum structure.
Contraindications. From a medical point of view, there are no contraindications to the procedure of cutting the frenulum of the foreskin, and this procedure is performed on patients of all ages.
Preparation. Tell your doctor about all medications and preparations you are taking and perform the necessary tests, including: complete blood count, prothrombin time - to assess the risk of bleeding, and activated partial thromboplastin time - to detect haemostatic disorders. The area to be treated should be depilated.
Process. The procedure is performed under local anesthesia. The doctor cuts the frenulum of the foreskin and then sews it together in an appropriate way, thanks to which the frenulum extends and strengthens.
Recommendations. It takes about 10 days to heal a post-operative wound. During this period, it is advisable to remove the foreskin every day and wash the treatment area with soap and water. In some cases, your doctor may recommend an antibiotic. It is recommended that you wear comfortable underwear made of natural, airy materials and avoid sitting for long periods. During the time indicated by the doctor (about 4-5 weeks), i.e. until the wound is completely healed, you should exercise abstinence. Consult a doctor if you experience any alarming symptoms (such as erythema, swelling, purulent exudate from the wound).