Informacja o prawach Pacjenta

Drogi Pacjencie! Żeby przybliżyć Ci prawa pacjenta, przedstawiamy wybrane, najważniejsze zagadnienia, które obowiązują w każdej placówce medycznej. 
Każdy pacjent ma prawo do:

1. Świadczeń zdrowotnych – daje pacjentowi prawo do uzyskania świadczeń zdrowotnych:
• odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej,
• udzielanych z należytą starannością,
• udzielanych natychmiastowo w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia

2. Informacji – oznacza, że pacjent ma prawo do informacji o:
• swoim stanie zdrowia,
• rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot medyczny,
• jego pielęgnacji i zabiegach pielęgniarskich;

3. Zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych – jest podstawą do zgłaszania przez pacjenta osobom wykonującym zawód medyczny, Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu danego działania niepożądanego produktu leczniczego, którego doświadczył pacjent.

4. Tajemnicy informacji z nim związanych – nakłada na osoby wykonujące zawód medyczny obowiązek zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem, a w szczególności ze stanem jego zdrowia oraz reguluje procedurę udzielenia zgody na ujawnienie tajemnicy o stanie zdrowia pacjenta.

5. Wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych – zobowiązuje lekarzy do udzielenia pacjentowi szczegółowej, zrozumiałej i rzetelnej informacji odnośnie zakresu udzielanych mu świadczeń zdrowotnych, ryzyka z tym związanego i ewentualnych możliwych powikłań, a następnie uzyskania zgody pacjenta na ich wykonanie. Świadczenia zdrowotne mogą być udzielone pacjentowi bez jego zgody jedynie w wyjątkowych przypadkach.

6. Poszanowania intymności i godności pacjenta – ma na celu zapewnienie pacjentowi w trakcie procesu leczenia w szczególności:
• prywatności i godności,
• prawa do leczenia bólu,
• obecności osoby bliskiej.

7. Dokumentacji medycznej – nakłada na podmioty lecznicze obowiązek prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej, a także zapewnienia ochrony danych pacjenta zawartych w dokumentacji medycznej. Ustala również dokładne wytyczne i standardy w tym zakresie.

Powyżej zostały wymienione najważniejsze Prawa Pacjenta wynikające bezpośrednio z ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Nie są to jednak wszystkie prawa, które przysługują pacjentowi, gdyż praktycznie każda ustawa o tematyce medycznej ustanawia dodatkowe Prawa Pacjenta związane ściśle z przedmiotem jej regulacji.

Formularz kontaktowy dla Pacjenta

Masz do nas pytania ? Chcesz umówić wizytę ?
Napisz do nas korzystając z poniższego formularza ...