REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO 
MEDYCZNA GDYNIA 3CITYMED SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GDYNI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Podmiot Leczniczy Medyczna Gdynia 3CityMed Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-384), ul. Władysława IV 59, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS, prowadzony przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS o nr 0000643806, NIP: 5882422041, REGON: 365708118, wpisana do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Pomorskiego o numerze księgi rejestrowej 000000202588.
2. Medyczna Gdynia 3CityMed Sp. z o.o. działa na podstawie:
2.1 powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z dn 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2020 poz.295 ze zm) 
2.2. wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Pomorskiego o numerze księgi rejestrowej 000000202588
2.3. Niniejszego Regulaminu Organizacyjnego
2.4. Umowy spółki Medyczna Gdynia 3CityMed Sp. z o.o.

II. CELE I ZADANIA
Do zadań Podmiotu Leczniczego należy przede wszystkim udzielanie świadczeń zdrowotnych służących przywróceniu i poprawie zdrowia oraz innych procedur medycznych związanych z procesem leczenia.

III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA PODMIOTU LECZNICZEGO
1. Medyczna Gdynia 3CityMed Sp. z o.o. posiada następujące komórki organizacyjne:
- Oddział Główny „A” - Przychodnia Lekarska w Gdyni przy ul. Władysława IV 59 p.II
- Oddział „B” - Przychodnia Lekarska w Gdyni przy ul. Bema 16 / 2
2. W strukturze podmiotu funkcjonują następujące stanowiska:
- kierownictwo w postaci Zarządu Spółki,
- Dostawcy Usług Zdrowotnych.
3. Podstawowe obowiązki:
3.1.Kierownictwo
- prowadzenie spraw Podmiotu Leczniczego,
- reprezentowanie Podmiotu Leczniczego na zewnątrz,
- wykonywanie czynności dotyczących działalności Podmiotu Leczniczego stosownie do powszechnie obowiązującego prawa, ustaw o działalności leczniczej oraz umowy spółki.
3.2. Dostawcy Usług Zdrowotnych
- udzielanie świadczeń zdrowotnych, 
- edukacja pacjentów,
- promocja zdrowia.

IV. RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ
1. Działalność Podmiotu Leczniczego polega na działaniach w zakresie udzielania ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych. 
2. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Podmiot Leczniczy Oddział Główny „A” - Przychodnia Lekarska w Gdyni przy ul. Władysława IV 59 p.II  obejmuje:
- poradnię dermatologiczną,
- poradnię dermatologiczna dla dzieci,  
- poradnię wenerologiczną,  
- poradnię ginekologiczną,
- poradnię urologiczną, 
- poradnię endokrynologiczną,
- poradnię diabetologiczną,
- poradnię neurologiczną,
- poradnię neurologiczną dla dzieci, 
- poradnię zdrowia psychicznego, 
- poradnię zdrowia psychicznego dla dzieci, 
- poradnię chirurgii ogólnej,
- poradnię chirurgii naczyniowej, 
- poradnię chirurgii onkologicznej,  
- poradnię chirurgii urazowo-ortopedycznej, 
- poradnię chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci, 
- poradnię reumatologiczną, 
- poradnię chorób wewnętrznych,
- poradnię lekarza rodzinnego,
- poradnię pediatryczną,
- poradnię neonatologiczną, 
- poradnię kardiologiczną,
- poradnię nadciśnienia tętniczego, 
- poradnię otorynolaryngologiczną,
- poradnie otorynolaryngologiczna dla dzieci,  
- poradnię alergologiczną, 
- poradnię geriatryczną, 
- poradnię nefrologiczną dla dzieci, 
- poradnię onkologiczną, 
- poradnię rehabilitacyjną, 
- poradnię medycyny pracy, 
- punkt pobrań krwi, 
- pracownię USG, 
- pracownię densytometryczną, 
- pracownię elektrofizjologii,  
- pracownię elektrofizjologii dla dzieci, 

3. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Podmiot Leczniczy Oddział „B” - Przychodnia Lekarska w Gdyni przy ul. Bema 16 / 2  obejmuje:
- poradnię dermatologiczną,
- poradnię wenerologiczną,
- poradnię ginekologiczną,
- poradnię zdrowia psychicznego,
- poradnię reumatologiczną,

4. Badania lekarskie wykonywane mogą być także na odległość za pomocą wykorzystania technologii teleinformatycznych lub systemów łączności i polegają na udzielaniu porad oraz wydawaniu opinii lekarskich na odległość.
5. Porady z zakresu dietetyki, psychologii i psychoterapii wykonywane mogą być także na odległość za pomocą wykorzystania technologii teleinformatycznych lub systemów łączności.
6. Podmiot Leczniczy prowadzi także działania w zakresie promocji zdrowia i zdrowego trybu życia.

V. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 
Miejscem udzielania świadczeń jest Przychodnia Lekarska w Gdyni przy ul. Władysława IV 59 p.II oraz Przychodnia Lekarska Oddział „B” w Gdyni przy ul. Bema 16 / 2

VI. PRZEBIEG UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
1. Podmiot Leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych zgodnie z niniejszym Regulaminem, a w zakresie Usług Tele-medycznych także zgodnie z Regulaminem Serwisu www.medycznagdynia.pl 
2. Na przebieg udzielania świadczenia zdrowotnego składa się:
2.1. wybór rodzaju wizyty lub tele-wizyty u konkretnego Dostawcy Usług Zdrowotnych,
2.2. rezerwacja wizyty lub tele-wizyty u konkretnego Dostawcy Usług Zdrowotnych,
2.3. wypełnienie przez Pacjenta odpowiednich formularzy i dokumentów niezbędnych prawidłowej rejestracji,
2.4. dokonanie płatności za usługę,
2.5. udzielenie przez Dostawcę Usług Zdrowotnych porady lub / i wystawienie dokumentów niezbędnych do prawidłowej diagnozy lub terapii m.in. recepty, zwolnienia lekarskiego, skierowania.

VII. WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
1. Podmiot Leczniczy udziela jedynie świadczeń komercyjnych (pełnopłatnych).
2. Wysokość obowiązujących opłat jest podana na stronach internetowych Serwisu www.medycznagdynia.pl. 

VIII. WARUNKI  WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI PODMIOTAMI WYKONUJĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ
1. Podmiot Leczniczy współpracuje z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w zgodzie z poszanowaniem praw Pacjenta.

IX. WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ 
1. Podmiot Leczniczy prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych oraz zapewnia ochronę i poufność danych zawartych w tej dokumentacji zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
2. Podmiot Leczniczy udostępnia dokumentację, o której mowa w ust.1:
2.1 Pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu,
2.2 Osobom pisemnie upoważnionym przez pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta,
2.3 Innym podmiotom, jeżeli obowiązek jej udostępniania wynika z przepisów prawa.

X.  SPOSÓB KIEROWANIA JEDNOSTKAMI I KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI ZAKŁADU LECZNICZEGO
1. Podmiot Leczniczy kierowany jest przez Zarząd Spółki Medyczna Gdynia 3CityMed Sp. z o.o.
2. Zarząd określa zakres obowiązków zatrudnionego lub współpracującego ze Spółką personelu.
3. Zarząd może udzielać personelowi i współpracownikom stosownych upoważnień lub pełnomocnictw.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin dostępny jest dla Pacjentów na stronach internetowych Serwisu www.medycznagdynia.pl 
2. Postanowienia Regulaminu obowiązują wszystkich pracowników spółki Medyczna Gdynia 3cityMed sp. z o.o., a także współpracowników i wszystkie podmioty z nim współpracujące.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.

wersja 4.0. obowiązuje od dnia 23 czerwca 2022 r.

 

 

Formularz kontaktowy dla Pacjenta

Masz do nas pytania ? Chcesz umówić wizytę ?
Napisz do nas korzystając z poniższego formularza ...